Услуги

Счетоводни услуги и счетоводно обслужване

1. Абонаментно счетоводно обслужване:

 • Оперативна счетоводна отчетност на текущите документи, в съответствие с изискванията на българското счетоводно законодателство и Националните или Международните Счетоводни Стандарти;
 • Изготвяне и подаване на месечни справки декларации и месечни VIES декларации по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);
 • Изготвяне на месечни и периодични справки за дейността на клиента, отразяващи складови наличности, движения по определени счетоводни сметки, разчети с търговски контрагенти и финансови институции;

2. ТРЗ и личен състав:

 • Изготвяне на трудови договори, граждански договори и договори за управление и контрол;
 • Изготвяне и подаване на необходимите уведомления в НАП; Поддържане на трудови досиета на служители;
 • Изготвяне на ведомости за заплати и фишове към тях
 • Изготвяне на платежни документи за превод на дължими месечни осигуровки и данък върху доходите на физически лица;
 • Обработка на болнични листове и подаване в НОИ;
 • Представяне на информация за осигурените лица в Персонален регистър – Декларации Образец 1 и 6;
 • Изготвяне на справка за разходите на фирмата за трудови възнаграждения и осигуровки по отдели;
 • Представителство пред осигурителните и данъчни органи във връзка с назначени проверки или ревизии;

3. Годишно счетоводно приключване:

 • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети;
 • Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети;
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации;
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми на НСИ;
 • Проверка и заверка на ГФО от регистриран одитор;

4. Счетоводни консултации във връзка с приложението на НСФОМСП и МСФО 5. Консултации във връзка с приложението на данъчните закони


Независим Финансов ОДИТ на финансови отчети на предприятия


Консултантски услуги

 • Консултантска помощ при текущо счетоводно отчитане на предприятия;
 • Кансултантска помощ при годишно счетоводно приключване и изготвянето на годишни финансови отчети;
 • Данъчно – правни консултации;
 • Данъчна защита;
 • Проучване при покупка на търговски дружества;
 • Консултации по трудово–правни и осигурителни въпроси;
 • Консултиране в областта на търговското право при покупко-продажба на търговски дружества;
 • Преобразуване на търговски дружества по Търговския закон: сливане, вливане, разделяне, отделяне.