Полезно

Р азвитието на търговията и стоково-паричните отношения през вековете, налагат потребност от водене на сметките по търговски начин. Това изисква познаване същността на метода на двойното счетоводно записване. Пръв го описва през 1494 г. Лука Пачиоли. Неговата книга „Всичко за аритметиката, геометрията, пропорциите и съотношенията“ е първата в света книга за счетоводството.

Днес ролята на счетоводството е не само да отчита, но и да информира. Да дава пълна, точна и навременна информация за финансовото състояние и резултатите от стопанската дейност на предприятието. Тази информация е ОСНОВНА БАЗА за вземане на правилни бизнес решения. Счетоводната информация се основава на формираната през годините българска и чуждестранна нормативна уредба – Закона за счетоводството, Националния сметкоплан, Националните и Международните счетоводни стандарти и др.