Счетоводна консултация

P рез формата за консултация може да зададете въпроси, на които Нета Консулт да отговори писмено на тази страница. Представители на Нета Консулт ще се свържат с потребителите, задали по-сложни казуси, които изискват допълнително проучване и пр. Благодарим Ви за интереса и се надяваме да удовлетворим доверието Ви!

Left Right

Въпрос 1

Здравейте, много бих се радвала ако отговорите на въпроса ми. След няколко месеца ще ставам майка, но нямаме брак с таткото на бебето.Мога ли да получавам и ще получавам ли детски /семейни/ плюс майчинството ако нямаме сключен брак? Или трябва да сключим, за да получавам?

Отговор:

Здравейте, единственото условие, за да имате право на парично обезщетение за бременност и майчинство, както и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст, е да имате 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за общо заболяване и майчинство.

Въпрос 2

Здравейте, моето питане е следното: през м.04/2009год.фирмата закупува товарен автомобил, но с ясната цел че този автомобил няма да работи т.е. не се очакват икономически изгоди от него поне да края на 2009год.. От момента на закупуването не са начислявани нито счетоводни нито данъчни амортизации, това дали е правилно? Същото продължава и през 2010год. (до м.04/2010г.) От 01,04,2010г. тов.автомобил е даден под наем и съответно от м.Май 2010г.започват да се начисляват счетоводни и данъчни амортизации -това така ли трябва да бъде или ако не как трябва да се постъпи? Благодаря предварително!

Отговор:

Здравейте, да-точно така. Съгласно изискванията на Закона за счетоводството СС 4 – Отчитане на амортизациите – амортизациите се начисляват от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е придобит или въведен в употреба. Начислената амортизация намира счетоводно отражение като разход и като коректив за срока на ползване на амортизируемия актив. Съгласно т. 6.2. от СС 4 – начисляването на амортизацията се преустановява от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е изваден от употреба – независимо от причините за това.

Въпрос 3

Здравейте,оказа се че, фирма която смятах за прекратена е само в ликвидация от 13 години и не е заличена, както ми бяха казали. Подадох документи за пререгистрация. Какво да направя за окончателното и заличаване.

Отговор:

Здравейте, за целта трябва да подадете в Агенцията по вписванията Заявление Б6 за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация, като към него трябва да се приложи: 1.Подадено уведомление по чл.77, ал.1 от ДОПК към НАП; 2.Заявление-декларация по чл.5, ал.10 от КСО към НОИ; 3.Решение на орган на търговеца; 4.Нотариално заверен образец от подпис; 4.Документ, удостоверяващ назначаването на ликвидатор; 5.Документ, удостоверяващ срока на ликвидация; 6.Препис от съдебно решение за назначаване на ликвидатор; 7.Документ за внесени държавни такси, както и декларация за представените документи. Съгл.чл.5, ал.10 от Кодекса за социално осигуряване, при прекратяване на дейността на осигурителите, които нямат правоприемник, разплащателните ведомости се предават в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, освен ако в закон не е определен друг ред за съхраняването им.

Въпрос 4

Здравейте, Строителна фирма има построени по стопански начин апартаменти за прадажба. Себестойността на един апартамента е 10 000лв.,а на същия апартамент данъчната оценка е 25 000 лв.. Въпросите ми са следните: Може ли да се извърши продажба на апартамента под данъчната оценка например за 12 000 лв.? И на каква стойност ще се начисли ДДС? Благодаря предварително!

Отговор:

Здравейте, удостоверението за данъчна оценка се издава за целите на облагането с данък върху наследствата и данък при придобиване на имущества, за определяне на държавните и нотариалните такси в производствата по Гражданския процесуален кодекс. Удостоверението за данъчна оценка е необходимо: -при определяне размера на данък наследство-чл.33, ал.1, т.1 от Закона за местните данъци и такси; -при определяне размера на данък при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по дарение и по възмезден начин-чл.46, ал.2, т.1 от ЗМДТ; -при установяване наличието или липсата на непогасени данъчни задължения, при наличието на които прехвърлянето или учредяването на вещни права върху недвижими имоти и наследствени права не се допуска.

Счетоводна он-лайн консултация

Изпратете Вашия въпрос и ще Ви отговорим възможно най-скоро!